Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 16-11-2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 12-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 13561
Αριθ. Συνεδρ.: 25η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης στην 25η  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020)  και με το αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την  16 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί έγκρισης ή μη της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικ. έτους 202 (Υπ’ αριθ. 249/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης ή μη τριμηνιαίας Έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2020 εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου Έτους 2020 (Υπ’ αριθ. 39/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Περί έγκρισης ή μη οικονομικής ενίσχυσης απόρων
(Υπ’ αριθ. 244/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

4. Περί έγκρισης ή μη ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ 04 στο ΟΤ 40Α στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 245/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

5. Περί ανάκλησης της 41/2020 απόφασης και συναίνεση ή μη διάνοιξης δασικής οδού Γ΄ κατηγορίας, μήκους 640 μ., στη θέση «Σαλιάρα» της Τ. Κ. Παναγίας.

6. Περί αποδοχής ή απόρριψης της υπ’ αριθ. πρωτ. 8441/29-07-2020 ένστασης της αναδόχου Κοινοπραξίας «ΟΡ.ΜΙ. ΑΤΕ – ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» του έργου : «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου».

7. Περί αποδοχής ή απόρριψης της υπ’ αριθ. πρωτ. 8442/29-07-2020 ένστασης της αναδόχου Κοινοπραξίας «ΟΡ.ΜΙ. ΑΤΕ – ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» του έργου : «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος