Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 9-12-2022 (25η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                           

Θάσος 05-12-2022

Αριθ. πρωτ.:25835

Αριθ. Συνεδρ.:25η

 

ΠΡΟΣ

 1. Δήμαρχο Θάσου
 2. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
 3. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

 

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 78 Ν. 4954/2022 (Α’ 136)  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή09-12-2022 και ώρα έναρξης  13:45 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

 1. Περί έγκρισης της 20ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 401/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Περί ορισμού υπολόγου και υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού της χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου στα πλαίσια της πράξης «Επανακατασκευή κατεστραμμένων υποδομών στο Λιμένα Θάσου και στην περιοχή Κάστρο Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνία) που προέκυψε από τις πλημμύρες Νοεμβρίου 2019» (πρώην ε.ε. 2021ΣΕ87200000 και 2021ΣΕ87200001) με κωδικό ΟΠΣ 5190382 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025».
 3. Περί συμπλήρωσης της υπ΄ αριθ. 35/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 132/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου για την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θάσου.
 5. Περί έκφρασης γνώμης για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θάσου για το σχολικό έτος 2022-2023.
 6. Περί εκμίσθωσης Ελαιοκτήματος του Δημοτικού Σχολείου Παναγίας του Ο.Τ. 138- 23Ν οικοπέδου εκτάσεως 2.084 τ.μ. με 23 ελαιόδεντρα.
 7. Περί εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 525 αγροτεμαχίου αναδασμού Ποτού εμβαδού 2.215,27 τ.μ.
 8. Περί εκμίσθωσης του τεμαχίου 29Ν του Ο.Τ. 143 εμβαδού 221 τ.μ.
 9. Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, του ΕΡΓΟ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ.
 10. Περί  έγκρισης της 3ηςπαράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)».

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Πιπίνης Δημήτριος