Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28-12-2022 (27η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 23-12-2022
Αριθ. Πρωτ.:  26923
Αριθ. Συνεδρ.: 27η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 28-12-2022 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης της 21ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Θάσου.

2. Βράβευση Συλλόγων Εθελοντών Πυροπροστασίας – Πυρασφάλειας της Θάσου.

3. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 48.247,52 € που καταβάλλει ο Δήμος Θάσου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2022 – ΄Δ κατανομή.

4. Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ‘‘ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ”.

5. Εξέταση της με αριθ. 10.042/06-04-2022 αίτησης της εταιρείας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», για συναίνεση διενέργειας ερευνητικών εργασιών σε δημοτικό λατομικό χώρο μαρμάρων έκτασης 8,43268 στρεμμάτων, στη θέση «Σαλιάρα» Κοινότητας Παναγίας του Δήμου Θάσου της Π.Ε. Θάσου (Υπ’ αριθ. 47/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

6. Καθορισμός ελαχίστων αποστάσεων στο στάσιμο εμπόριο των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών (Υπ’ αριθ. 71/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

7. Διαβούλευση με την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος