Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20-01-2023 (1η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 16-01-2023
Αριθ. Πρωτ.:  705
Αριθ. Συνεδρ.: 1η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 20-01-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης της ΄Β εξάμηνης έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θάσου.

2. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου.

3. Περί ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού εκτελούμενων έργων έτους 2023 (Υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

4. Περί αποδοχής ή μη επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021 (Υπ’ αριθ. 4/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

5. Περί αποδοχής ή μη κατανομής ποσού του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας (Υπ’ αριθ. 5/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

6. Περί αποδοχής ή μη Χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της Πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5154173, Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2023» (Υπ’ αριθ. 8/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

7. Περί αποδοχής ή μη Χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της Πράξης «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας – Ποταμιάς» με Κωδικό ΟΠΣ 5181354, Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2023» (Υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

8. Περί αποδοχής ή μη Χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Δήμου Θάσου για την ωρίμανση, παρακολούθηση και υποστήριξη της διαχείρισης του έργου «Κατασκευή προβλήτα λιμένα στο Βαθύ Δήμου Θάσου» από το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο» (Υπ’ αριθ. 10/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

9. Περί Συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου.

10. Περί παραχώρησης χώρου για τη λειτουργία γραφείου Λιμενικού Φυλακίου Λιμεναρίων.

11. Συγκρότηση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς ύδρευσης και πηγών του οικισμού Λιμένα Κοινότητας Θάσου».

12. Συγκρότηση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς ύδρευσης και πηγών του οικισμού Λιμεναρίων Κοινότητας Θάσου».

13. Συγκρότηση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Λιμεναρίων Κοινότητας Θάσου».

14. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Σκάλα Ραχωνίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος