Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15-02-2023 (2η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 10-02-2023
Αριθ. Πρωτ.:  2297
Αριθ. Συνεδρ.: 2η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 15-02-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 31/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3. Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων, Εκκλησιαστικών Ενοριών και Αθλητικών Σωματείων – Συλλόγων της Θάσου.

4. Ανώτατο όριο της δαπάνης κηδείας των Δημάρχων και των Προέδρων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αξιώματα αυτά, καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων και συμβούλων κοινότητας.

5. Περί πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων Δήμου Θάσου 2024-2027.

6. Περί προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023 στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

7. Περί πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Θάσου για την αρδευτική περίοδο 2023.

8. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής λύσης επίλυσης φορολογικών αμφισβητήσεων του ν. 1080/1980.

9. Περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 και ένταξη σε αυτό των έργων: α) «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου και όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου» με συνολική επιλέξιμη δαπάνη 12.382.650,90 € και β) «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας – Ποταμιάς» με συνολική επιλέξιμη δαπάνη 6.328.027,22€.

10. Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργικές Γαίες του Δήμου Θάσου».

11. Εισήγηση περί έγκρισης ή μη παράτασης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου: « ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ».

12. Περί μετατοπίσεων (παραλλαγών ) δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

13. Περί επέκτασης δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

14. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ (‘Α ΦΑΣΗ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος