Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28-02-2023 (3η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 24-02-2023
Αριθ. Πρωτ.:  3078
Αριθ. Συνεδρ.: 3η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 28-02-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 44/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) οικ. έτους 2023 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 45/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Ορισμός Δήμου Θάσου ως φορέας διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου στη θαλάσσια περιοχή Αστρίς Δήμου Θάσου.

4. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 72.371,28 € που καταβάλλει ο Δήμος για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023-Α κατανομή.

5. Περί έγκρισης ή μη του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θάσου για το οικονομικό έτος 2022.

6. Περί παράτασης της μίσθωσης Ελαιοκτήματος (τεμ. Αναδασμού αριθ. 1685) τοποθεσία Παχύς εκτάσεως 297 τ.μ. με 7 ελαιόδεντρα.

7. Περί εκμίσθωσης 43 σποραδικών ελαιοδέντρων στις εργατικές κατοικίες στον Λιμένα Θάσου.

8. Περί έγκρισης ή μη του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Θάσου και Ε.Ε.Τ.Α.Α.Ε.

9. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και πρόταση τροποποίησης ρυμοτομίας στην περιοχή των ΟΤ16 και ΟΤ21 του οικισμού Δασύλλιο Πρίνου Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 10/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

10. Τροποποίηση ρυμοτομίας στον οικισμό Σκάλας Μαριών Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 11/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

11. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του χώρου ξενοδοχείων στον οικισμό Δασυλλίου Πρίνου Δήμου Θάσου για καθορισμό οικοδομικής γραμμής (Υπ’ αριθ. 12/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

12. Έγκριση υψομετρικής μελέτης σε περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σκάλας Σωτήρα του Δήμου Θάσου (ΟΤ53 στην υπό σύνταξη ΠΕ στο στάδιο της Β΄ Ανάρτησης) (Υπ’ αριθ. 13/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

13. Περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου οικονομικού έτους 2023 (Υπ’ αριθ. 14/2023 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο»).

14. Περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου οικονομικού έτους 2023 (Υπ’ αριθ. 15/2023 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο»).

15. Έγκριση ή όχι αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού ΄Δ τριμήνου έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός» (Υπ’ αριθ. 8/2023 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός»).

16. Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός» (Υπ’ αριθ. 9/2023 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός»).

17. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία , «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου, ΔΗ.Κ.Ε.Θ. που αφορά της Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δ΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2022 (Υπ’ αριθ. 1/2023 απόφαση Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.Κ.Ε.Θ.).

18. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία , «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου, ΔΗ.Κ.Ε.Θ. που αφορά την έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2022 (Υπ’ αριθ. 2/2023 απόφαση Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.Κ.Ε.Θ.).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος