Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 06-03-2023 (4η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 02-03-2023
Αριθ. Πρωτ.:  3443
Αριθ. Συνεδρ.: 4η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 06-03-2023 και  ώρα έναρξης  13:00 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί ορισμού Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών- εργασιών και προμηθειών του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων που στερούνται προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν 4782/2021.

2. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης σήμανσης με τίτλο “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ (ΘΑΣΟΣ) Δ. ΘΑΣΟΥ” (Υπ΄ αριθ. 7/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

3. Έκφραση γνώμης επί του αιτήματος για την κυκλοφοριακή σύνδεση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδος «BLUE DREAM PALACE A.E.» με το τριτεύων Εθνικό Οδικό Δίκτυο Ν. 69 Λιμένα – Λιμεναρίων , στη Χ.Θ. 34+850 (Δεξιά) και την διαμόρφωση συμβολής με συμβάλλουσα ασφαλτοστρωμένη οδό (Υπ΄ αριθ. 8/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

4. Έκφραση γνώμης επι της με Α.Π. 2502/31-01-2022 αίτησης του Αντιδημάρχου κ. Τσολάκη Σταύρου(Υπ΄ αριθ. 9/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

5. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ΄ αριθ. 50 & 51 /2023 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής).

6. Περί έγκρισης ή μη του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ- ΛΙΜΕΝΑ.».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος