Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20-03-2023 (5η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                           

Θάσος 16-03-2023

Αριθ. πρωτ.: 4365

Αριθ. Συνεδρ.: 5η

                                                                 

ΠΡΟΣ

 1. Δήμαρχο Θάσου
 2. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
 3. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

 

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 20-03-2023 και  ώρα έναρξης  13:00 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

 

 1. Περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023 και ένταξη σε αυτό του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» προϋπ. 1.109.579,71 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

 1. Περί κατάρτισης του σχεδίου της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 63 /2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 1. Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2022 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 64 /2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 1. Περί ανοίγματος δύο τραπεζικών λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

 1. Περί κατανομής ΣΑΤΑ.

 

 1. Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

 

 1. Περί μίσθωσης ακινήτων για χρήση ως χώρο στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή Όρμου Σκάλα Πρίνου.

 

 1. Περί  σύμφωνης γνώμης ή μη, 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ – ΠΟΤΟΥ – ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ»αναδόχου ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ.

 

 1. Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 192/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκρότηση των επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
 • «Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ποταμιάς Κοινότητας Ποταμιάς Θάσου Β’ Φάση».
 • «Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς ύδρευσης και πηγών του οικισμού Ποταμιάς, Κοινότητας Ποταμιάς Θάσου».
 • «Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Ποταμιάς, Κοινότητας Ποταμιάς Θάσου».

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

    

 Πιπίνης Δημήτριος