Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 27-03-2023 (6η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 23-03-2023
Αριθ. Πρωτ.:  4860
Αριθ. Συνεδρ.: 6η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 4830/2021 με το οποίο   αντικαταστάθηκε   η παρ. 1 του άρθρου  10  της από 11-03-2020 Π.Ν.Π  η οποία  κυρώθηκε   με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020(Α 76) και σύμφωνα   με την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ/ΟΙΚ. 57069(ΦΕΚ Β 4337/18-09-2021) ΚΥΑ και με την υπ. αριθ. 69475/24-09-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 27-03-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Θάσου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Θάσου για την πράξη «ΩΡΙΜΑΝΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ¨»

2. Περί έγκρισης ή μη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Θάσου.

3. Περί αποδοχής απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού σύμφωνα με την ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023(ΦΕΚ 1432/10-03-2023 τεύχος Β΄) καθώς και της περαιτέρω παραχώρησης αυτών έναντι ανταλλάγματος με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω ΚΥΑ.

4. Περί εξέτασης αίτησης της Α.Ε με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ .

5. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ’ αριθ. 77 & 78 / 2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος