Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 01-12-2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 27-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 14234
Αριθ. Συνεδρ.: 26η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4) την 1η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1). Περί : α) αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 67.706,56 € για επιχορήγηση του Δήμου Θάσου σύμφωνα με την αριθ. 79903/20-11-2020 απόφαση της υπηρεσιακής γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών «Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση COVID 19, που είχε ως συνέπεια την μείωση των εσόδων των Δήμων» και β) έγκριση της 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2020 (Υπ’ αριθ. 260/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2). Περί κατανομής ΣΑΤΑ.

3). Περί επεκτάσεων και μετατοπίσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

4). Περί έγκρισης ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης για το έργο «Υποστηρικτικές Μελέτες ΕΕΛ Πρίνου Θάσου και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης εκροών».

5). Περί εξέτασης αίτησης της εταιρείας ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την προέγκριση ίδρυσης «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» στο Λιμένα του Δήμου Θάσου ( Υπ’ αριθ. 68/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος