Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 11-04-2023 (7η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 07-04-2023
Αριθ. Πρωτ.:  6074
Αριθ. Συνεδρ.: 7η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε με «τηλεδιάσκεψη» σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο 78 Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ136/Ά 9-7-2022) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Μ. Τρίτη 11-04-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης σχεδίου της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 90 /2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θάσου.

3. Περί έγκρισης ή μη καθιέρωσης εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία της υπηρεσίας καθαριότητας το Δήμου Θάσου και λειτουργία της επί 24ώρου βάσεως κατά το Σάββατο, την Κυριακή και εξαιρέσιμες ημέρες για όλες τις ειδικότητες προσωπικού που ανήκουν στην υπηρεσία καθαριότητας κατά το έτος 2022 με υποχρέωση αποζημίωσης.

4. Περί έγκρισης απολογισμού έτους 2022 του “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΞΗ”.

5. Περί έγκρισης ισολογισμού έτους 2022 του “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΞΗ”.

6. Περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2023 του “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΞΗ”.

7. Περί έγκρισης ή μη, της αναμόρφωσης του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θάσου για το οικονομικό έτος 2022.

8. Περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του ΟΠΔ (Στοχοθεσία) του οικονομικού έτους 2023 (Υπ’ αριθ. 12/2023 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός»).

9. Ορισμός μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών-Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ).

10. Περί μετατόπιση -παραλλαγή δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στη διεύθυνση Πευκάρι-Θάσου.

11. Περί επαύξησης ισχύος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ με αριθμ. 23560441-02 στη διεύθυνση Λιμένας – Θάσου.

12. Περί μετάθεσης ή μη του χρόνου παράδοσης της προμήθειας στα πλαίσια της αριθ. 18684/02-08-2022 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα].

13. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επανακατασκευή κατεστραμμένων Οχετών ομβρίων στον Λιμένα (Θάσος) Δήμου Θάσου».

14. Περί Έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ , ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ».

15. Περί Έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΑΜΙΑΣ , ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ».

16. Περί Έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ , ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ».

17. Περί Έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤOY ΟΙΚΙΣΜOY ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ , ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ».

18. Έγκριση τροποποίησης της υψομετρικής μελέτης στα ΟΤ23 και ΟΤ23Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Σκάλας Παναγίας του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 15/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

19. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και πρόταση τροποποίηση ρυμοτομίας στο ΟΤ 82 του οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου(Υπ’ αριθ. 16/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

20. Έγκριση πρότασης τροποποίησης ρυμοτομίας στον οικισμό Δασύλλιο Πρίνου Δήμου Θάσου μετά από αυτοδίκαιη άρση (Υπ’ αριθ. 17/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

21. Έκφραση γνώμης επί της αριθ. 2/2022 απόφασης του συμβουλίου της Κοινότητας Πρίνου (Υπ’ αριθ. 19 /2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος