Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 02-05-2023 (9η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 28-04-2023
Αριθ. Πρωτ.:  7178
Αριθ. Συνεδρ.: 9η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.5043/2023 Φ.Ε.Κ. (Α 91))

Καλείσθε να συμμετέχετε σε μέσω τηλεδιάσκεψης (σύνδεσμος: https://meet.jit.si/dsthassou ) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.5043/2023 (Φ.Ε.Κ. (Α 91)), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 02-05-2023 και ώρα έναρξης 13:30μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης σχεδίου της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 99/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί επιλογής υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2023.

3. Περί συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Δρόμου (λόγω πλημμυρικών φαινομένων) στο Δ.Δ. Λιμεναρίων».

4. Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

5. Περί έγκρισης του υπ΄ αριθμ. 2/2023 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

6. Περί χορήγησης αδειών και θέσεων για δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο – βραχυχρόνιες αγορές (Υπ’ αριθ. 21/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

7. Περί έγκρισης ή μη της 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός έτους 2023 (Υπ’ αριθ. 15/2023 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός).

8. Περί μίσθωσης του 1ου ορόφου του κτιρίου του ΑΒΚ 3417απο τον Δήμο Θάσου.

9. Περί έγκρισης ή μη του απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου οικ. έτους 2022 (υπ΄ αριθ. 47/2023 απόφαση ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος