Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 09-05-2023 (10η Συνεδρίαση – Έκτακτη)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 08-05-2023
Αριθ. Πρωτ.:  7730
Αριθ. Συνεδρ.: 10η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10)”

Καλείσθε να συμμετέχετε σε δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν 3852/2010 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 09-05-2023 και ώρα έναρξης  11:00 π.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 73/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου «Περί καθορισμού ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παράλιας όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου , θάλασσα, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α του Ν. 4607/2019.

Το έκτακτο αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη για άμεση λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου επί του θέματος λόγω του ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για απ’ ευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας, σε όμορους είναι η 16η / 6/ 2023 σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 69/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και επιπροσθέτως πρέπει να ξεκινήσει και η διαδικασία δημοπράτησης των λοιπών χώρων μίσθωσης αιγιαλού και να ολοκληρωθούν σύμφωνα με την ΚΥΑ έως 30/6/2023 ενόψει της έναρξης της θερινής περιόδου.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου Θάσου ds.thassos@gmail.com ή μέσω τηλεομοιότυπου, καθώς και τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος