Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 16-05-2023 (11η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 12-05-2023
Αριθ. Πρωτ.:  8167
Αριθ. Συνεδρ.: 11η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε  «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο  11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ 91/τ.Ά/ 13-04-2023) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 16-05-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α Τριμήνου 2023 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 107/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί προσκύρωσης καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία με ΑΟ03 στο ΟΤ25 στα πλαίσια της 2ης Πράξης Εφαρμογής του οικισμού Σκάλας Ραχωνίου του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 110/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Παράταση της χρονική διάρκειας της εκκαθάρισης της «ΑΜΙΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ» έως και την 31.12.2023.

4. Έγκριση της μεταφοράς της μισθωτικής σχέσης του δημοτικού ακινήτου στην Σκάλα Ποταμιάς από την υπό εκκαθάριση επιχείρηση στον Δήμο Θάσου.

5. Περί έγκρισης ή μη τμημάτων αιγιαλού Δήμου Θάσου προς δημοπράτηση.

6. Περί μίσθωσης κτιρίου για στέγαση ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ και των υπηρεσιών του Δήμου Θάσου.

7. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 48.247,52 € που καταβάλλει ο Δήμος για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023-Β κατανομή.

8. Διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Θάσου (Υπ’ αριθ. 23/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

9. Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομίας μετά από αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην περιοχή των ΟΤ02 και ΟΤ03 στον οικισμό Σκάλας Καλλιράχης Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 24/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

10. Περί τροποποίησης – διόρθωσης σφαλμάτων συστατικής πράξης Δημοτικού Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός» του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 25/2023 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος