Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 24-05-2023 (12η Συνεδρίαση – Έκτακτη)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 24-05-2023
Αριθ. Πρωτ.:  9211
Αριθ. Συνεδρ.: 12η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10)”

Καλείσθε να συμμετέχετε σε δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν 3852/2010 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  σήμερα Τετάρτη 24-05-2023 με ώρα έναρξης  13:00 μ.μ. και ώρα λήξης 14:00 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη τμημάτων αιγιαλού Δήμου Θάσου προς δημοπράτηση (συμπλήρωση θέσεων) (Υπ’ αριθ. 33/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

2. Περί εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη περιοχή Βάλτα.

Το έκτακτο αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη για άμεση λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση ή μη δύο επιπλέον τμημάτων αιγιαλού προς δημοπράτηση προκειμένου να προστεθούν στην επικείμενη δημοπρασία των λοιπών χώρων μίσθωσης αιγιαλού και να ολοκληρωθούν σύμφωνα με την ΚΥΑ έως 30/6/2023 ενόψει της έναρξης της θερινής περιόδου.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου Θάσου ds.thassos@gmail.com ή μέσω τηλεομοιότυπου, καθώς και τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος