Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 30-05-2023 (13η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 26-05-2023
Αριθ. Πρωτ.:  9443
Αριθ. Συνεδρ.: 13η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε «δια ζώσης» τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο του 11 Ν. 5043/2023(ΦΕΚ 91/τ.Ά/ 13-04-2023) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 30-05-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2023 (Υπ’ αριθ. 126/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συμμετοχή του Φορέα σας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2023-2027 Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου.

3. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Περί ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού του Δήμου Θάσου κατάργησης υφιστάμενων και ορισμού υπευθύνων διαχείρισης αυτών για τη κατάθεση των παγίων προκαταβολών των κοινοτήτων.

5. Περί αποδοχής ή μη και υπογραφής εκ νέου παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για το πρόγραμμα «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα (ΣΒΑΚ)» , που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

6. Περί αποδοχής ή μη εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2023.

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε κοινοχρήστους χώρους οικον. έτους 2023.

8. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θάσου 2021».

9. Περί χορήγησης ή μη παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων από Πεζόδρομο Αγίου Βασιλείου έως Οδό Δημητριάδου στο Λιμένα (Θάσος) Δήμου Θάσου».

10. Περί σύμφωνης γνώμης ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΦΑΣΗ Ά)».

11. Χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριας κολυμβητικής δεξαμενής εντός της παιδικής κατασκήνωσης με διακριτικό τίτλο «PITSAS CAMP» (επιφάνειας 42,87 τ.μ.) στη θέση Χιόνι του Δ.Δ. Πρίνου, διάρκειας πέντε (5) ετών.

12. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού στην περιοχή του ΟΤ87» (Υπ’ αριθ. 120/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

13. Περί εγκρίσεως ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Α΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο» (Υπ’ αριθ. 67/2023 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο»).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος