Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20-06-2023 (14η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 16-06-2023
Αριθ. Πρωτ.:  11075
Αριθ. Συνεδρ.: 14η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε  τακτική συνεδρίαση «μέσω τηλεδιάσκεψης»  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο του 11 Ν. 5043/2023(ΦΕΚ 91/τ.Ά/ 13-04-2023) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 20-06-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων ( Υπ΄ αριθ. 131/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί λήψης απόφασης σχετικά με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε υποδομές- εγκαταστάσεις του Δήμου Θάσου.

3. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 39.740,30€ που καταβάλλει ο δήμος για την κάλυψη δαπανών για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τους ΚΑΠ έτους 2023.

4. Περί διάθεσης ή μη, του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ποτού ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

5. Περί διάθεσης ή μη, του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Παναγίας ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

6. Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου – αξιολόγησης αιτήσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου και τυχόν ενστάσεων, για το έτος 2023.

7. Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής έτους 2024 των Πολυσύχναστων Παράλιων χώρων.

8. Περί ορισμού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την διεξαγωγή της Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής» για το έργο με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ραχωνίου από Αϊ Γιάννη έως παλαιό ελαιοτριβείο».

9. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επανακατασκευή κατεστραμμένων Οχετών ομβρίων στον Λιμένα (Θάσος) Δήμου Θάσου.

10. Περί έγκρισης ή μη του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβαση εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ».

11. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) του έργου
“ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΎ ΑΓΊΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΘΆΣΟΥ (ΦΆΣΗ Α’)”.

12. Γνωμοδότηση για τη μελέτη «Οριοθέτησης Ρέματος Ψιλής Άμμου Θάσου».

13. Περί γνωμοδότησης για τη μελέτη «Οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος ¨Βραχόρεμᨻ.

14. Έγκρισης Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δημαρωγού του Δήμου Θάσου(Υπ’ αριθ. 27/2023 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ.»).

15. Περί έγκρισης εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο οικ. Έτους 2023 (Υπ’ αριθ. 4/2023 απόφαση του Ν.Π. Ι.Δ. «ΔΗ.Κ.Ε.Θ.»).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος