Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 11-07-2023 (15η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 07-07-2023
Αριθ. Πρωτ.:  12572
Αριθ. Συνεδρ.: 15η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε  τακτική συνεδρίαση «μέσω τηλεδιάσκεψης»  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο του 11 Ν. 5043/2023(ΦΕΚ 91/τ.Ά/ 13-04-2023) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 11-07-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου ( Υπ΄ αριθ. 148/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί συμμετοχής του Δήμου Θάσου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Καβάλας ΑΕ-ΑΑΕ ΟΤΑ.

3. Περί αναπλήρωσης θέσης υδρονομέα λόγω παραίτησης, για την αρδευτική περίοδο 2023.

4. Περί παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων (Υπ’ αριθ. 27/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

5. Περί προσκύρωσης καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία με ΑΟ03 στο ΟΤ25 στα πλαίσια της 2ης Πράξης Εφαρμογής του οικισμού Σκάλας Ραχωνίου του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 110/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

6. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με ΑΟ 03 του ΟΤ 56Α στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου ( Υπ΄ αριθ. 138/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

7. Περί καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στις ιδιοκτησίες με κωδικό κτηματογράφησης 011652 και 011653 στην περιοχή του ΟΤ128Α του οικισμού Λιμεναρίων Δήμου Θάσου ( Υπ΄ αριθ. 139/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

8. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων ( Υπ΄ αριθ. 140/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

9. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επανακατασκευή κατεστραμμένων Οχετών ομβρίων στον Λιμένα (Θάσος) Δήμου Θάσου».

10. Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργικές Γαίες του Δήμου Θάσου».

11. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θάσου 2021».

12. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων από Πεζόδρομο Αγίου Βασιλείου έως Οδό Δημητριάδου στο Λιμένα (Θάσος) Δήμου Θάσου».

13. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου : «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου (Β’ ΦΑΣΗ)».

14. Τροποποίηση των υπ’ αρ. 4 και 12 μηκοτομών της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης του οικισμού Τσαΐρια Λιμένα του Δήμου Θάσου (ΟΤ 210 211 και 212) ( Υπ΄ αριθ. 36/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος