Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 26-07-2023 (16η Συνεδρίαση – Έκτακτη)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 26-07-2023
Αριθ. Πρωτ.:  13776
Αριθ. Συνεδρ.: 16η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10)”

Καλείσθε να συμμετέχετε σε δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν 3852/2010 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  σήμερα Τετάρτη 26-07-2023 με ώρα έναρξης  15:00 μ.μ. και ώρα λήξης 15:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης: ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου». (Υπ’ αριθ. 160/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου». (Υπ’ αριθ. 171/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.
Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:
Στο Δήμος Θάσου, μετά από διαδοχικές προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων εργατών καθαριότητας και οδηγών απορριμματοφόρων , δεν κατέστη δυνατόν λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες θέσεις εργασίας . Αποτέλεσμα των ανωτέρω, είναι 2 από τα απορριμματοφόρα του στόλου του Δήμου και ένα που θα παραδοθεί εντός των ημερών κατόπιν διαδικασίας διαγωνισμού για την προμήθειά του, δεν δύναται να στελεχωθούν και ιδιαίτερα οι θέσεις των οδηγών αυτών παραμένουν κενές. Εν μέσω της θερινής τουριστικής περιόδου, με μεγάλη προσέλευση τουριστών στο νησί, τα προβλήματα στην καθαριότητα είναι μεγάλα, με αποτέλεσμα και με τις παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα να διακινδυνεύει η υγεία τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού. Κατόπιν των ανωτέρω είναι εξαιρετικά επείγον , να προχωρήσουμε στην μίσθωση 2 απορριμματοφόρων με οδηγό έως του ποσού των 37.200,00 €, γεγονός που απαιτεί αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου Θάσου ds.thassos@gmail.com ή μέσω τηλεομοιότυπου, καθώς και τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος