Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14-12-2020 (27η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 10-12-2020
Αριθ. Πρωτ.: 14837
Αριθ. Συνεδρ.: 27η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία   Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και την αριθ. 426 εγκύκλιο ΑΠ77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΜΤΛ6-ΥΔ4) την 14η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 17:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

1). Περί έγκρισης ή μη του τεχνικού προγράμματος Δήμου Θάσου έτους 2021.

2). Περί έγκρισης ή μη του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Θάσου έτους 2021 (Υπ’ αριθ. 200/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσουλκάνης Γεώργιος