Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 01-08-2023 (17η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 28-07-2023
Αριθ. Πρωτ.:  13951
Αριθ. Συνεδρ.: 17η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε  τακτική συνεδρίαση «μέσω τηλεδιάσκεψης»  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο του 11 Ν. 5043/2023(ΦΕΚ 91/τ.Ά/ 13-04-2023) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 01-08-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023 του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ» προϋπ. 53.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θάσου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 10 τον Ν. 3584/2007.

3. Περί έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων στο Δήμο Θάσου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2023-2024.

4. Περί επαναπροκήρυξη θέσεων, για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2023.

5. Περί βράβευσης των πέντε (5) πρώτων σε βαθμολογία υποψηφίων της Θάσου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023.

6. Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β Τριμήνου 2023 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 163/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

7. Περί επεκτάσεων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

8. Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

9. Περί παράτασης της μίσθωσης Ακινήτου στην περιοχή Πρίνου για την Δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού.

10. Περί μίσθωσης οικήματος για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Θάσου και συγκεκριμένα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

11. Περί παραχώρησης χρήσης των Κλειστών Γυμναστηρίων Θάσου.

12. Περί σύμφωνης γνώμης ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

13. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θάσου 2021».

14. Περί έγκρισης ή μη του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ποτού – Λιμεναρίων Δήμου Θάσου».

15. Περί έγκρισης για την «Παραχώρηση δημοτικής δασικής έκτασης της Δ.Κ. Μαριών του Δήμου Θάσου για την «Δημιουργία Σκοπευτηρίου σε Δημοτική δασική έκταση της ΔΕ Μαριών»» (Υπ’ αριθ. 37/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

16. Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ Δ. ΘΑΣΟΥ» (Υπ’ αριθ. 45/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

17. Περί έγκρισης της μελέτης σήμανσης με τίτλο «Τεχνική Έκθεση για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στον Ποτό Θάσου» (Υπ’ αριθ. 46/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

18. Περί έγκρισης της με Α.Π. 7075/27-4-2023 αίτησης του κ. Δημητριάδη Ιωάννη (Υπ’ αριθ. 47/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

19. Περί 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, οικονομικού έτους 2023 (Υπ’ αριθ. 101/2023 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός).

20. Περί έγκρισης ή μη της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2023 (Υπ’ αριθ. 29/2023 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός).

21. Περί έγκρισης ή μη Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού A΄ τριμήνου του 2023 (Υπ’ αριθ. 31/2023 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός).

22. Περί έγκρισης ή μη ταμειακού απολογισμού του οικονομικού έτους 2022 (Υπ’ αριθ. 32/2023 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος