Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 22-08-2023 (18η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 18-08-2023
Αριθ. Πρωτ.:  15222
Αριθ. Συνεδρ.: 18η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε  τακτική «δια ζώσης»  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο του 11 Ν. 5043/2023(ΦΕΚ 91/τ.Ά/ 13-04-2023) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη  22-08-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου από εκπροσώπους της Κίνησης Πολιτών Θάσου για Ελεύθερες Παραλίες για τις θέσεις και τις ενέργειές τους.

2. Περί έγκρισης του σχεδίου της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 179/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

3. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024.

4. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Θάσου έτους 2024.

5. Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

6. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ‘‘Προσθήκη αιθουσών Γυμνασίου-Λυκείου Λιμένα’’.

7. Περί σύμφωνης γνώμης ή μη 2ης παράτασης προθεσμία περαίωσης του έργου : « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΦΑΣΗ Ά)».

8. Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ)».

9. Περί εκμίσθωσης ελαιοκτήματος του Δημοτικού Σχολείου Μαριών Δήμου Θάσου.

10. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ Δ. ΘΑΣΟΥ» (Υπ’ αριθ. 45/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

11. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης σήμανσης με τίτλο «Τεχνική Έκθεση για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στον Ποτό Θάσου» (Υπ’ αριθ. 46/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

12. Περί έγκρισης ή μη επί της με Α.Π. 7075/27-4-2023 αίτηση του κ. Δημητριάδη Ιωάννη (Υπ’ αριθ. 47/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

13. Μετεγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη Σκάλα Ραχωνίου (Υπ’ αριθ. 49/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος