Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 06-09-2023 (19η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 01-09-2023
Αριθ. Πρωτ.:  16038
Αριθ. Συνεδρ.: 19η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε  τακτική «με τηλεδιάσκεψη»  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο του 11 Ν. 5043/2023(ΦΕΚ 91/τ.Ά/ 13-04-2023) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη  06-09-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί τροποποίησης ή μη του σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002939 στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Περί υποβολής ή μη πρότασης χρηματοδότησης στην με αριθ. πρωτ. 3848/2023ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράση ESO4.11.γ : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.

3. Περί έγκρισης ή μη του σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027.

4. Περί έγκρισης ή μη 1ης τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θάσου.

5. Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

6. Περί έγκρισης ή όχι αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών ΄Β Τριμήνου 2023 ( Υπ’ αριθ. 40 /2023 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός»).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος