Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 29-09-2023 (23η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 29-09-2023
Αριθ. Πρωτ.:  17405
Αριθ. Συνεδρ.: 23η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε  τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο του 11 Ν. 5043/2023(ΦΕΚ 91/τ.Ά/ 13-04-2023) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 29-09-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. στην αίθουσα του «Δημοτικού Συμβουλίου» του Δήμου Θάσου, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης του σχεδίου της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 203/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ (ΘΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος