Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 16-10-2023 (24η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                           

 

Ορθή Επανάληψη

Θάσος 12-10-2023

Αριθ. πρωτ.: 19247

Αριθ. Συνεδρ.: 24η

                                                                

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Θάσου
 • Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
 • Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

 

Καλείσθε να συμμετέχετε σε τακτική «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο του 11 Ν. 5043/2023(ΦΕΚ 91/τ.Ά/ 13-04-2023) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 16-10-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ανακήρυξη της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου σε Επίτιμη Δημότη Θάσου.

 

 1. Περί έγκρισης του σχεδίου της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 211/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 1. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία με ΑΟ04 στο ΟΤ97 του οικισμού Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 207/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 1. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ’ αριθ. 209/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

 1. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 48.397,29 € που καταβάλλει ο Δήμος για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2023 ΄Γ κατανομή.

 

 1. Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

 

 1. Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Θάσου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε.

 

 1. Περί έγκρισης ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

 

 1. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

 

 1. Περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου ‘’ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ Α’ ΦΑΣΗ’’.

 

 1. Περί έγκρισης ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και παράτασης ή μη του έργου «Συντήρηση και Καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου.».

 

 1. Περί έγκρισης ή μη του 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Bελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου».

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της μελέτης σήμανσης με τίτλο «Τοποθέτηση Σήμανσης για την Απαγόρευση Στάσης – Στάθμευσης σε Δημοτικές Οδούς του Οικισμού Λιμένα Δ. Θάσου» (Υπ’ αριθ. 55/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12596/7-7-23 αίτησης της MARMOR SG A.E. (Υπ’ αριθ. 56/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης δημοτικής οδού για την κατασκευή του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Λιμεναρίων – Ποτού – Πευκαρίου» (Υπ’ αριθ. 57/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την κατασκευή του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λιμεναρίων – Ποτού – Θεολόγου» (Υπ’ αριθ. 58/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 1. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13236/19-7-2023 αίτησης του κ. Σαλονικιού Νικολάου(Υπ’ αριθ. 59/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

    

 Πιπίνης Δημήτριος