Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 01-11-2023 (25η Συνεδρίαση – Έκτακτη)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 01-11-2023
Αριθ. Πρωτ.:  20911
Αριθ. Συνεδρ.: 25η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10)”

Καλείσθε να συμμετέχετε σε δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν 3852/2010 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  σήμερα Τετάρτη 01-11-2023 με ώρα έναρξης  13:00 μ.μ. και ώρα λήξης 13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης της 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 223/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Το έκτακτο αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη για άμεση λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου διότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην «Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και η αποπληρωμή του ανωτέρου ποσού θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2023 σύμφωνα με την από 31-10-2023 Απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Καβάλας ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την διάθεση μετοχών. Κατόπιν των ανωτέρω είναι εξαιρετικά επείγον, να προχωρήσουμε στην έγκριση της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου Θάσου ds.thassos@gmail.com ή μέσω τηλεομοιότυπου, καθώς και τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος