Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 07-11-2023 (26η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 03-11-2023
Αριθ. Πρωτ.:  21293
Αριθ. Συνεδρ.: 26η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε σε τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο του 11 Ν. 5043/2023(ΦΕΚ 91/τ.Ά/ 13-04-2023) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την την 07η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Θάσο Θάσου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2020 ( Απόφαση υπ’ αρίθ. 214/2023 Οικονομικής Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος