Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 07-11-2023 (27η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 03-11-2023
Αριθ. Πρωτ.:  21294
Αριθ. Συνεδρ.: 27η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο του 11 Ν. 5043/2023(ΦΕΚ 91/τ.Ά/ 13-04-2023) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 07-11-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Πρόταση – αίτηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου για τη διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

2. Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07.

3. Περί επεκτάσεων και μετατοπίσεων (παραλλαγών) δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

4. Περί σύμφωνης γνώμης ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ – ΠΟΤΟΥ- ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ».

5. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός» από έσοδα του Δήμου Θάσου προερχόμενα από Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι)

6. Περί 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου , οικονομικού έτους 2023 (Απόφαση υπ’ αρίθ. 122/2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου).

7. Περί εγκρίσεως ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του
Β΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2023 (Απόφαση υπ’ αρίθ. 123/2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου).

8. Περί εγκρίσεως ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του
Γ΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2023 (Απόφαση υπ’ αρίθ. 124/2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου).

9. Περί έγκρισης εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού για το Β ́ και Γ ́ τρίμηνο οικ. Έτους 2023 (Απόφαση υπ’ αρίθ. 7/2023 του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗ.ΚΕ.Θ» Θάσου).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος