Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 10-11-2023 (28η Συνεδρίαση – Έκτακτη)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 10-11-2023
Αριθ. Πρωτ.:  22063
Αριθ. Συνεδρ.: 28η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10)”

Καλείσθε να συμμετέχετε σε δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν 3852/2010 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  σήμερα Παρασκευή 10-11-2023 με ώρα έναρξης  14:00 μ.μ. και ώρα λήξης 14:30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 για το Δήμο Θάσου – Ίδρυση Νηπιαγωγείου Σκάλας Μαριών.

Το έκτακτο αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη για άμεση λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου διότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.2.1/8215/09-11-2023 (Αριθ. Πρωτ. Δήμου Θάσου 22048/10-11-2023) έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γνωμοδοτήσει επί του θέματος έως τις 10/11/2023 προκειμένου να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου Θάσου ds.thassos@gmail.com ή μέσω τηλεομοιότυπου ή δια τηλεφώνου, καθώς και τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος