Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20-11-2023 (29η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 16-11-2023
Αριθ. Πρωτ.:  22664
Αριθ. Συνεδρ.: 29η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε τακτική «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο του 11 Ν. 5043/2023(ΦΕΚ 91/τ.Ά/ 13-04-2023) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 20-11-2023 και  ώρα έναρξης  13:00 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης της 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 239/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θάσου έτους 2024.

3. Περί έγκρισης ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου» για τα οικονομικά έτη 2019-2021 (Υπ’ αριθ. 129/2023 του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου).

4. Περί αποδοχής ή μη εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2024.

5. Περί έγκρισης ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ (ΘΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» (Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 216/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου).

6. Αγορά οικοπέδου για επέκταση νεκροταφείων στη Κοινότητα Παναγίας Θάσου και ορισμό επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για την εκτίμηση ακινήτων για χρήση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος