Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 05-12-2023 (30η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 01-12-2023
Αριθ. Πρωτ.:  24697
Αριθ. Συνεδρ.: 30η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε σε τακτική «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο του 11 Ν. 5043/2023(ΦΕΚ 91/τ.Ά/ 13-04-2023) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 05-12-2023 και  ώρα έναρξης  13:00 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί λήψης απόφασης για τη φημολογούμενη συνένωση και συγχώνευση των ΔΕΥΑ.

2. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Θάσου Οικονομικού Έτους 2024.

3. Περί έκφρασης γνώμης για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θάσου για το Σχολικό Έτος 2024-2025.

4. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 72.595,94 € που καταβάλλει ο Δήμος για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2023 Δ΄ κατανομή .

5. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ’ αριθ. 256/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

6. Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

7. Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2024.

8. Ορισμός Εκπροσώπων έτους 2024 για θέματα που αφορούν ανέλκυση – απομάκρυνση – εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων.

9. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Θάσου 2022».

10. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Νότιας Θάσου».

11. Περί εξέτασης του αιτήματος της ΔΕΔΔΗΕ για παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής έκτασης 25 τ.μ. στην εδαφική περιοχή Σκάλα Μαριών.

12. Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» (Υπ’ αριθ. 50/2023 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»).

13. Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» (Υπ’ αριθ. 51/2023 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»).

14. Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» (Υπ’ αριθ. 52/2023 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»).

15. Παραίτηση θέσης επαγγελματία από τη Λαϊκή Αγορά Πρίνου Δήμου Θάσου.

16. Αμοιβαία αλλαγή θέσης και βελτίωση θέσης στη Λαϊκή Αγορά Πρίνου Δήμου Θάσου.

17. Περί αλλαγής έδρας για την διεξαγωγή των συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα «Καλογερικό».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος