Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19-12-2023 (31η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 15-12-2023
Αριθ. Πρωτ.:  26278
Αριθ. Συνεδρ.: 31η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε «δια ζώσης» σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο του 11 Ν. 5043/2023(ΦΕΚ 91/τ.Ά/ 13-04-2023) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 19-12-2023 και  ώρα έναρξης  13:00 μ.μ. στην αίθουσα «ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ»  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου Οικ. Έτους 2024 (Υπ’ αριθ. 270/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί έγκρισης στοχοθεσίας έτους 2024 του Δήμου Θάσου ως αναπόσπαστο τμήμα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2024 (Υπ’ αριθ. 271/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος