Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19-12-2023 (32η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 15-12-2023
Αριθ. Πρωτ.:  26279
Αριθ. Συνεδρ.: 32η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε να συμμετέχετε «δια ζώσης» σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 και το άρθρο του 11 Ν. 5043/2023(ΦΕΚ 91/τ.Ά/ 13-04-2023) η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 19-12-2023 και  ώρα έναρξης  13:30 μ.μ. στην αίθουσα «ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ» για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης της 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου (Υπ’ αριθ. 366/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

3. Περί αποζημίωσης χρήσης για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ.

4. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

5. Περί σύμφωνης γνώμης η μη 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘’ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ’’, μέχρι 31-03-2024.

6. Περί έγκρισης της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου , οικονομικού έτους 2023 (Υπ’ αριθ. 133/2023 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Θάσου).

7. Έγκριση της μελέτης σήμανσης με τίτλο «Τεχνική Έκθεση για τη Βελτίωση Προσβασιμότητας στο Κέντρο Κοινότητας Θάσου» (Υπ’ αριθ. 68/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

8. Έγκριση τη μελέτης εργοταξιακής σήμανσης δημοτικής οδού για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικής Οδού με Κυβόλιθους στον Οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου» » (Υπ’ αριθ. 69/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

9. Έγκριση εντάσεων για την προτεινόμενη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του χώρου ξενοδοχείων στον οικισμό Δασυλλίου Πρίνου Δήμου Θάσου για καθορισμό οικοδομικής γραμμής» (Υπ’ αριθ. 70/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

10. Έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης δημοτικής οδού για την κατασκευή του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Σκάλας Μαριών Δήμου Θάσου» » (Υπ’ αριθ. 71/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

11. Έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης δημοτικής οδού για την κατασκευή του έργου «Ανατολική Έξοδος Λιμεναρίων» » (Υπ’ αριθ. 72/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος