Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 27-12-2023 (33η Συνεδρίαση – Έκτακτη)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 27-12-2023
Αριθ. Πρωτ.:  27199
Αριθ. Συνεδρ.: 33η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10)”

Καλείσθε να συμμετέχετε σε δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν 3852/2010 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη  28-12-2023 με ώρα έναρξης  11:00 π.μ. και ώρα λήξης 12:00 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης:

1. Περί έγκρισης της 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου (υπ΄αριθ. 281/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

2. Περί έγκρισης ή μη του προϋπολογισμού της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ » οικ. Έτους 2024( υπ. Αριθ. 40/2023 απόφαση της «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.»)

3. Περί έγκρισης του απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θάσου για το οικ. Έτος 2018

4. Περί έγκρισης του απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θάσου για το οικ. Έτος 2019

5. Περί έγκρισης του απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θάσου για το οικ. Έτος 2020

6. Περί έγκρισης του απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θάσου για το οικ. Έτος 2021

7. Περί έγκρισης του απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θάσου για το οικ. Έτος 2022

Το έκτακτο αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη για άμεση λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου διότι α) για  λόγους λογιστικούς πρέπει να  γίνει  αναμόρφωση του  προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου (οικ. Έτος 2023), β)να  εγκριθεί  ο προϋπολογισμός  οικ. έτους 2024 της ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΕ, γ)να γίνει έγκριση των απολογισμών  της Σχολικής  Επιτροπής  Α΄ Βάθμιας  Εκπαίδευσης   Δήμου  Θάσου για τα οικ. Έτη 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου Θάσου ds.thassos@gmail.com ή μέσω τηλεομοιότυπου, καθώς και τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος