Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15-01-2024 (2η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 11-01-2024
Αριθ. Πρωτ.:  771
Αριθ. Συνεδρ.: 2η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείσθε να συμμετέχετε «δια ζώσης» σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 15-01-2024 και ώρα έναρξης 16:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου κα καθορισμός της θητείας του Δ.Σ.

2. Ορισμός Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.».

4. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θάσου.

5. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θάσου.

6. Περί βράβευσης των πέντε (5) πρώτων σε βαθμολογία υποψηφίων της Θάσου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024.

7. Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων, Εκκλησιαστικών Ενοριών και Αθλητικών Σωματείων – Συλλόγων της Θάσου.

8. Περί έκδοσης ψηφίσματος για την διακοπή λειτουργίας υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στα Λιμενάρια Θάσου.

9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Θάσου στην Γενική Συνέλευση και την Επιτροπή Διαχείρισης (ΕΔΠ) της Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θάσου στην Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και ορισμός Υπαλλήλου Συντονιστή».

11. Περί έγκρισης ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ (ΘΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ.

12. Περί έγκρισης ή μη του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Α.Π.Ε. τού έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ».

13. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ».

14. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

15. Περί ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού εκτελουμένων έργων έτους 2024.

16. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων στη Σκάλα Παναγίας Κοινότητας Παναγίας».

17. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου «Προσθήκη αιθουσών Γυμνασίου – Λυκείου Λιμένα».

18. Περί ορισμού Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών και προμηθειών του Δήμου Θάσου και των Νομικών Προσώπων που στερούνται προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4782/2021.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος