Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 30-01-2024 (3η Συνεδρίαση)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ
Θάσος, 26-01-2024
Αριθ. Πρωτ.:  2383
Αριθ. Συνεδρ.: 3η

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Θάσου
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.
κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείσθε να συμμετέχετε «δια ζώσης» σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/10 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23 η οποία  θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 30-01-2024 και ώρα έναρξης 18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εκλογής εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

2. Ανώτατο όριο της δαπάνης κηδείας των Δημάρχων και των Προέδρων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αξιώματα αυτά, καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων και συμβούλων κοινότητας.

3. Καθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου».

4. Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Θάσου.

5. Περί σύστασης επιτροπής σφράγισης – αποσφράγισης, ελέγχου και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεων.

6. Περί εξέτασης του αιτήματος της COSMOTE με θέμα «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκμίσθωση χώρου για μετεγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

7. Περί κοπής δέντρων στην περιοχή του έργου «Ανατολική έξοδος Λιμεναρίων».

8. Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Θάσου 2022».

9. Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ‘‘Γέφυρα στην έξοδο Πρίνου Προς Καζαβήτι”.

10. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων (Υπ’ αριθ. 12/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

11. Περί πεζοδρόμησης κοινοχρήστων χώρων (Υπ’ αριθ. 14/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιπίνης Δημήτριος