Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 21-07-2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                         Θάσος,  17-07-2020

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ                                                             Αριθ. Πρωτ.: 7878

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                               Αριθ. Συνεδρ.:  18η

 

ΠΡΟΣ

κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν. 3852/10)

Καλείσθε σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) την 21η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., στην αίθουσα του Καλογερικού στη Θάσο Θάσου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  1. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου επί του ζητήματος της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

 

  1. Περί : α) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. 33862/6-5-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές (πλημμύρα 21-26/11/2019 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση Οικοσκευής). β) αποδοχής ή μη χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου του Ν. Καβάλας για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και υποχρεώσεων καθ’ υπέρβασης πιστώσεων που απεικονίζονται στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου κατά το μήνα αναφοράς Μάιο 2020. γ) Κατάρτιση του σχεδίου της 9ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Θάσου ( Υπ’ αριθ. 138/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

  1. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων για τη διάνοιξη οδού στην περιοχή των ΟΤ 147 και 147 Α στον οικισμό Λιμένα Δήμου Θάσου. ( Υπ’ αριθ. 141/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

  1. Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε ιδιοκτησίες στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου για διάνοιξη οδού( Υπ’ αριθ. 142/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

  1. Περί αποδοχής ή μη αίτησης σπουδαστή ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στον Δήμο Θάσου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                                           Τσουλκάνης  Γεώργιος