Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 16-04-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

 

 

Θάσος, 12-4-2021

Αριθ. πρωτ. 5444

Αριθ. Συνεδρ.:21η

 

ΠΡΟΣ

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
 2. κ. Τσολάκης Σταύρος
 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
 6. κα. Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 16η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

 

 1. «Περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία   ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

(Εισηγητής:  Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. )

 

 1. «Περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».

(Εισηγητής:  Μαντέχου Δέσποινα  )

 

 1. «Περί υποβολής ή μη πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο ‘’Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους’’, Άξονας προτεραιότητας ‘’Περιβάλλον’’, του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ του Υπουργείου Εσωτερικών του έργου με τίτλο ’’Δράσεις ηλεκτροκίνησης Δήμου Θάσου, Υποέργο 1: Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων’’».

(Εισηγητής:  Τσολάκης Σταύρος  )

 

 1. «Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων».

 

(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος     )

 

 1. «Περί απευθείας ανάθεση προμήθειας οικοδομικών υλικών, μετά από προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης».

 

(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης   )

 

 1. «Περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ασφαλτικών, μετά από προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης».

 

(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης   )

 

 1. 7. «Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια διαξονικού φορτηγού ανατρεπόμενου με γερανό και αρπάγη» στα πλαίσια του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

 

(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης   )

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κυριακίδης Ελευθέριος