Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 12-12-2022 (57η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 08-12-2022
Αριθ. πρωτ. 25995
Αριθ. Συνεδρ.: 57η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 12η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 5/2022 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί επαναδημοπράτησης ή μη του έργου ‘’Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος’’, την έγκριση ή μη των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του έργου».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

4.«Περί έγκρισης ή μη κατάρτισης στοχοθεσίας (ΟΠΔ) έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος)

5.«Περί έγκρισης ή μη ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου» για τα οικονομικά έτη 2012-2018».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος)

6.«Περί κατάρτισης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2019 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κα Δρακόντου Σωτηρία)

7.« Περί έγκρισης ή μη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

8.«Περί έγκρισης ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) –Στοχοθεσία για το έτος 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Κος Ζαφάρογλου Γεώργιος)

9.«Περί Αποδοχής ή μη των όρων συμμετοχής και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του επιχειρησιακού προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

10.«Περί ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του επιχειρησιακού προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος