Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 27-12-2022 (60η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 22-12-2022
Αριθ. πρωτ. 26873
Αριθ. Συνεδρ.: 60η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 27η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 609/22 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί Εξειδίκευσης Πιστώσεων Επιχορηγήσεις Συλλόγων σύμφωνα με την Απόφαση 5/2022 Δημοτικού Συμβουλίου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

4.« Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, έτους 2022».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

5.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

6.«Περί Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Θάσου και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στα πλαίσια εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ».
(Εισηγητής: Κα Ραφαήλ Ειρήνη)

7.«Περί έγκρισης ή μη της 41/2021 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την επωνυμία « ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ»(Προϋπολογισμός 2023)».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος )

8.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 21ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

9.«Περί έγκρισης της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Μανίτσας Δημήτριος )

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος