Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 28-12-2022 (61η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 28-12-2022
Αριθ. πρωτ. 27119
Αριθ. Συνεδρ.: 61η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 28η του μηνός  Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω:

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ )

1.«Περί έγκρισης ή μη 5ης τροποποίησης – παράτασης της αριθ 50331/08-05-2019 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.
Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:
Στις 22-12-2022, εκδόθηκε η 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» , με την οποία δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα έως 31-12-2023.
Η ανωτέρω απόφαση πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Θάσου στις 27-12-2022.
Έως 31 -12-2022 η με αριθ 50331/2019 λήγει η σύμβασης για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θάσου , που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Έως 31-12-2022 υπάρχει δυνατότητα παράτασης της εν λόγω σύμβαση , το αντικείμενο της οποίας δεν ολοκληρώθηκε, παρά τις παρατάσεις που έλαβε το πρόγραμμα και κατ επέκταση και η σύμβαση.
Για τους ανωτέρω λόγους και λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, κρίνεται απαραίτητο το θέμα να συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος