Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 16-01-2023 (2η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 12-01-2023
Αριθ. πρωτ. 563
Αριθ. Συνεδρ.: 2η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 16η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σχετικά με την αριθμ κατάθεσης ΑΓ65/22-10-2022 αγωγή της «ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε» κατά του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί αποδοχής ή μη Χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της Πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου – Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου & όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5154173, Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

4.«Περί αποδοχής ή μη Χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της Πράξης «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας – Ποταμιάς» με Κωδικό ΟΠΣ 5181354, Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

5.«Περί αποδοχής ή μη Χρηματοδότησης του Δήμου Θάσου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Δήμου Θάσου για την ωρίμανση, παρακολούθηση και υποστήριξη της διαχείρισης του έργου «Κατασκευή προβλήτα λιμένα στο Βαθύ Δήμου Θάσου» από το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο ».
(Εισηγητής: Κα Αργυρού Δήμητρα)

6.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ» (ΦΑΣΗ Β’)».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

7.«Περί έγκρισης ή μη επιβεβλημένης έκτακτης μετάβασης Δημάρχου στην Κομοτηνή και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος).

8.«Περί έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα και έγκρισης κίνησης οχήματος του Δήμου Θάσου εκτός των ορίων του Δήμου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος).

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος