Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 30-01-2023 (5η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                             

Θάσος, 26-01-2023

 Αριθ. πρωτ.:1387

 Αριθ. Συνεδρ.:5η

 

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

  1. Κος Στρατηγέντας Σωτήριος
  2. κος Τσολάκης Σταύρος
  3. κος Πιπίνης Δημήτριος
  4. κος Μανίτσας Δημήτριος
  5. κος Μαριός Δημήτριος
  6. κος Χρυσάφης Νικόλαος

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 30η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

 

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».

(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

 

2.«Περί αποδοχής ή μη της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΜΕΚΟΝ ΑΕ στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου‘’Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος Δήμου Θάσου’’».

(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

 

3.«Περί αποδοχής ή μη της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΜΕΚΟΝ ΑΕ στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου‘’Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκάλα Ραχωνίου- Σκάλα Καλλιράχης’’».

(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

 

4.«Περί αποδοχής ή μη της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΜΕΚΟΝ ΑΕ στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου ‘’Διευθέτηση τμήματος κεντρικού χειμάρρου στην Κοινότητα Λιμεναρίων Δήμου Θάσου’’».

(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

 

5.«Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3» στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος Θάσου

της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κυριακίδης Ελευθέριος