Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 10-02-2023 (7η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 06-02-2023
Αριθ. πρωτ. 1969
Αριθ. Συνεδρ.: 7η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 10η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης ή μη του Πρακτικού ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3» στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

3.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑ του διαγωνισμού του έργου ‘’Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκάλα Ραχωνίου- Σκάλα Καλλιράχης’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

5.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑ του διαγωνισμού του έργου ‘‘Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

6.«Περί έγκρισης ή μη αποδοχής δωρεάς πλακιδίων μαρμάρου αξίας 3.040 ευρώ».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

7.«Περί έγκρισης ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΑ του διαγωνισμού του έργου ‘‘Διευθέτηση τμήματος κεντρικού χειμάρρου στην Κοινότητα Λιμεναρίων Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

8.«Περί αποδοχής ή μη της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΜΕΚΟΝ ΑΕ και αποστολής ή μη σχεδίου απόφασης περί επάρκειας των μέτρων προς την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου ‘’ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος