Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 08-02-2023 (8η Συνεδρίαση – Έκτακτη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 08-02-2023
Αριθ. πρωτ. 2106
Αριθ. Συνεδρ.: 8η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 8η του μηνός  Φεβρουαρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω:

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ )

1.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Θάσου και των Ν.Π.Δ.Δ. ετών 2023 & 2024».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.
Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:
1) Κατά το προηγούμενο έτος, ήτοι 2022, ο Δήμος Θάσου προχώρησε στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Θάσου και των Ν.Π.Δ.Δ. ετών 2022, 2023 & 2024». Με την αριθ. 2/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Καβάλας κωλύεται η υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θάσου και της ένωσης οικονομικών φορέων «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» ΚΑΙ «ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ».

2)O Δήμος Θάσου βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης καυσίμων από τα οχήματα του Δήμου Θάσου.

3)Η διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και ενέχεται ο κίνδυνος, μέχρι την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, να μην είναι δυνατή: Α) η κίνηση των οχημάτων του Δήμου Θάσου και ιδιαιτέρως των οχημάτων καθαριότητας, για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και υγιεινής, και των οχημάτων της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών Β) η θέρμανση των σχολικών κτιρίων κατά την χειμερινή περίοδο που διανύουμε.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος