Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 14-03-2023 (13η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 10-03-2023
Αριθ. πρωτ. 3959
Αριθ. Συνεδρ.: 13η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (Α’ 136) για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 14η του μηνός Μαρτίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λόγω μεικτής συνεδρίασης θα πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος δύο ώρες πριν την συνεδρίαση πως θα συμμετέχει το κάθε μέλος.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

3.«Περί αποδοχής ή μη της χρηματοδότησης και των όρων ένταξης της πράξης ”Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Θάσου” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΄΄Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας” της Δράσης 16631 ”Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο” η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
(Εισηγητής: Κος Τζίνης Παντελής)

4.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

5.«Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2022 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

6.«Περί ορισμού ή μη επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης και διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Θάσου και των νομικών του προσώπων που στερούνται προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

7.«Περί ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης τιμών στα πλαίσια της πράξης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

8.«Περί Αποδοχής ή μη των όρων συμμετοχής και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 241)και τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

9.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου ”ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ» (ΦΑΣΗ Β’)”».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος