Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 17-03-2023 (14η Συνεδρίαση – Έκτακτη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 17-032023
Αριθ. πρωτ. 4429
Αριθ. Συνεδρ.:14η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 17η του μηνός  Μαρτίου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ. στην έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την αρ.6 δ.  γ’  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω:

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου (ΦΑΞ )

1.«Περί παράτασης καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και υποβολής δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων ανοιχτών διαγωνισμών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, που διενεργούνται μέσω του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

Η έκτακτη συνεδρίαση αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.

Το κατεπείγον του θέματος αιτιολογείται παρακάτω αναλυτικά:
Σύμφωνα με το Δ11/81469/14-03-2023 σχετικό έγγραφο το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, μέσω του οποίου διενεργούνται οι ανοιχτοί διαγωνισμοί ανάθεσης συμβάσεων έργων, δεν θα λειτουργεί από την Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως και την Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00 με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των διαγωνισμών.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος