Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 26-04-2021

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 22-04-2021
Αριθ. πρωτ. 6161
Αριθ. Συνεδρ.: 23η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης
6. κα Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18)».

Καλείστε σε «δια ζώσης» και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ  για να παραστείτε στην συνεδρίαση την 26η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα M. Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. «Περί ψήφισης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για τη διάνοιξη οδού ανάμεσα στα ΟΤ 193 και 194 του οικισμού Λιμεναρίων Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Σωτηρέλη Θωμαή)

3. «Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού των εκτελουμένων έργων».
(Εισηγητής: Τσολάκης Σταύρος)

4. «Περί έγκρισης ή μη 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου, ΔΗ.Κ.Ε.Θ ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ)

5. «Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2021 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)

6. «Περί έγκρισης ή μη Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. « Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο».
(Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία)

7. « Περί έγκρισης ή μη πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Θάσου» .
(Εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού)

8. «Περί έγκρισης ή μη του 2ου πρακτικού διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».
(Εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού)

9. «Περί αποδοχή ή μη δωρεάς 10 φωτιστικών κεφαλών LED και 10 μπράτσων στήριξης στο Δήμο Θάσου».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος