Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 03-04-2023 (17η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 30-03-2023
Αριθ. πρωτ. 5407
Αριθ. Συνεδρ.: 17η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 3η του μηνός Απριλίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σχετικά με την αριθμ. κατάθεσης 173/2022 αγωγή της «Φερχάτογλου Παναγιώτης και Σία Ε.Ε.» κατά του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης ή μη των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού των όρων διακήρυξης του έργου ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ¨, εκτιμώμενης αξίας 894,822.35 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

3.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου ‘Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκάλας Καλλιράχης, Σκάλας Σωτήρος Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

4.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου ‘’Διευθέτηση τμήματος κεντρικού χειμάρρου στην Κοινότητα Λιμεναρίων Δήμου Θάσου’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

5.«Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκάλα Ραχωνίου- Σκάλα Καλλιράχης».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

6.«Περί προσφυγής ή μη στη διαδικασία δημοπράτησης των περισυλλεγμένων ανεπιτήρητων ζώων και καθορισμού των όρων διακήρυξης αυτής».
(Εισηγητής: Κα Γεωργίτση Παναγιώτα)

7.« Περί εξειδίκευσης ή μη πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

8.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Ευθυμίου Γεώργιος)

9.«Περί αποδοχής ή μη της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΜΕΚΟΝ ΑΕ στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου ‘’Αποπεράτωση Δημαρχιακού καταστήματος’’».
(Εισηγητής: Κος Τσολάκης Σταύρος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος