Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 25-04-2023 (19η Συνεδρίαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Θάσος, 21-04-2023
Αριθ. πρωτ. 6670
Αριθ. Συνεδρ.: 19η

 

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος
2. κ. Τσολάκης Σταύρος
3. κ. Πιπίνης Δημήτριος
4. κ. Μανίτσας Δημήτριος
5. κ. Μαριός Δημήτριος
6. κ. Χρυσάφης Νικόλαος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 25η του μηνός Απριλίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

1.«Περί ορισμού δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου Θάσου και άσκησης ή μη ένδικων μέσων».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

2.«Περί έγκρισης ή μη πρακτικού φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση ανεπιτήρητων ζώων που περισυλλέχθηκαν από το Δήμο».
(Εισηγητής: Επιτροπή Διαγωνισμού)

3.«Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης επιβατικού οχήματος από το ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».
(Εισηγητής: Κος Σταμούλης Αχιλλέας)

4.«Περί κατάρτισης του σχεδίου της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Θάσου».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

5.«Περί σύστασης παγίας προκαταβολής Δήμου Θάσου και Κοινοτήτων Δήμου Θάσου έτους 2023».
(Εισηγητής: Κος Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Κυριακίδης Ελευθέριος